Wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r. (C-140/22)

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Przełomowy wyrok TSUE w sprawie oświadczeń kredytobiorców W czwartek, 7 grudnia 2023 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-140/22. Trybunał przedstawił w nim istotne poglądy dotyczące sposobu interpretacji dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Czego dotyczyła ta sprawa Z pytaniem prejudycjalnym zwrócił się […]

Orzeczenia w sprawach o korzystanie z kapitału

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Wciąż czekamy na orzeczenie TSUE w sprawie roszczeń banków związanych z „korzystaniem z kapitału”. Tymczasem frankowicze odbierają kolejne pozwy dotyczące tej kwestii. Kilka poniższych orzeczeń może się przydać do redakcji odpowiedzi na pozew. Ze względu na wciąż kształtującą się linię orzeczniczą, na liście znajdują się także nieprawomocne wyroki. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.02.2020 […]

Odpowiedź na skargę kasacyjną

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Unieważnienie umowy kredytu jest już bezsprzecznie najczęściej zapadającym wyrokiem w sprawach „frankowych”. Banki nie poprzestają jednak na złożeniu apelacji. Po przegranej w dwóch instancjach, składają skargę kasacyjną. Jest to nadzwyczajny środek odwoławczy, przysługujący od prawomocnego już orzeczenia. Ze względu na to, skuteczne złożenie skargi kasacyjnej wymaga zachowania szeregu warunków formalnych i jest zarezerwowane dla wyjątkowych […]

Interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności umowy kredytu

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

W sprawach frankowych, obok roszczenia o zapłatę, kredytobiorcy coraz chętniej zgłaszają również roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Jest to uzasadniona praktyka, podyktowana tym, że samo tylko zasądzenie zwrotu zapłaconych przez frankowicza rat formalnie nie zamyka sprawy (nie przesądza w sposób wiążący wszystkich istotnych dla konsumenta kwestii). Oczywiście zupełnie inaczej patrzą na tę sprawę banki, […]

Zarzut zatrzymania w sprawach „frankowych”

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Przeglądając orzecznictwo dotyczące spraw „frankowych” można natknąć się na sprawy, w których bank zgłosił zarzut zatrzymania. Jak zwykle pomagamy sformułować własne stanowiska na ten temat, przedstawiając kilka wyroków w sprawach o kredyt indeksowany/denominowany. Zgodnie z art. 496 kc jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, […]

Wyroki – Mapa myśli

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Orzecznictwo w sprawach kredytów powiązanych z walutą jest nie tylko bogate, ale także różnorodne. Gdy tylko klaruje się linia orzecznicza w pewnych aspektach, wyłaniają się nowe wątpliwości. I tak, gdy abuzywność postanowień indeksacyjnych/denominacyjnych dokonujących przeliczeń po kursie banku jest już niemal przesądzona, pojawia się kwestia jej konsekwencji. Gdy umowy są unieważniane, pytamy o kondycję. To […]

Znaczenie ugody lub aneksu dla oceny ważności/abuzywności umowy frankowej

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Większość „frankowiczów” na pewnym etapie wykonania umowy zawarła z bankiem jakiś aneks. Zwykle jego celem było umożliwienie spłaty kredytu bezpośrednio w walucie, rozłożenie składki z tytułu UNWW na raty, restrukturyzacja zadłużenia, czy ustalenie przerwy w spłacie ze względu na trudne położenie finansowe kredytobiorcy. Czasem z inicjatywą występował bank, przedstawiając zawarcie aneksu jako konieczność/formalność. Jednocześnie dla […]

Unieważnienie umowy – skutki

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

W świetle ostatniego wyroku TSUE w sprawie polskiego kredytu indeksowanego do CHF[1], unieważnienie umowy kredytowej na skutek zastosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stało się prawdopodobnym scenariuszem rozstrzygnięcia procesu. Choć Trybunał przyznał pierwszeństwo innemu rozwiązaniu ( tzw. „odfrankowaniu”), to jednocześnie podkreślił, że jeżeli okaże się ono niemożliwe (bo np. sprzeczne z przepisami lub niedające się wykonać) […]

Kredyt denominowany według Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Niedawna publikacja przedstawiona przez Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego pt. „Kredyty Walutowe. Węzłowe zagadnienia” spotkała się z krytyką obu stron trwającego sporu. Banki niechętnie spoglądają na koncepcję PLN + LIBOR, która słusznie została przedstawiona jako jedno z możliwych wyjść. Dlaczego niezadowoleni są też kredytobiorcy? Obok, ogólnego zatwierdzenia wyroków „odfrankowujących”, autorzy odmawiają bowiem ochrony konsumentom […]